door Jan C. Weber:

Astrologie werkt!
Het is zeker niet zo dat alle vragen die door deze bewering worden opgeroepen, eenvoudig zijn te beantwoorden. Het staat weliswaar vast, dat er een relatie is tussen de astrologie en de ook in de astronomie erkende energiepatronen, maar deze zijn wat complexer dan uit de simpele bewering “dat de oorzaak van de beweging van de planeten niets anders is dan de zwaartekracht” kan worden afgeleid. Zo is er bekend, dat de planeten zich allen in een elliptische baan om de Zon bewegen. Het kenmerkende voor een elliptische baan is de overal verschillende afstand tot de 2 brandpunten (waarvan in een de Zon staat). Volgens de natuurwetenschappelijke wetten is de snelheid van een planeet in een elliptische baan overal verschillend en afhankelijk van de afstand tot het brandpunt (in casu de Zon). Deze verschillen in snelheid gaan samen met verschillen in aantrekkingskracht en dus ook met verschillende energiepatronen. Energiepatronen zijn van invloed op alle leven dat aan die patronen, zowel fysiek als metafysisch, is blootgesteld.

Nu is het ook zo dat, telkens wanneer een planeet in zijn baan om de Zon een bepaald teken van de dierenriem doorloopt, dat altijd hetzelfde deel van zijn baan betreft als toen hij daar de vorige keren doorheen liep. En ook is het zo, dat de afstand van de baan tot de Zon gelijk is aan de keren dat hij dat deel eerder doorliep. Een gelijke afstand tot de Zon gaat dus elke keer opnieuw gepaar met dezelfde energiepatronen, en heeft dus steeds eenzelfde uitwerking op alle leven dat aan deze energiepatronen is blootgesteld.

Natuurlijk kunnen er krachten zijn waar we niets van weten. Sedert zijn ontstaan, heeft de mensheid doorlopend, en vaak met grote tegenzin, zijn wereldbeeld moeten bijstellen. Bij elke nieuwe ontdekking kwamen we dichter bij “de waarheid”. Dit werd achteraf ook voor alle oorspronkelijke tegenstrevers steeds duidelijk. Elke “waarheidsbeleving” bleek in het verleden per definitie tijdelijk te zijn en werd steeds achterhaald. Deze tendens zal zich zonder enige twijfel voortzetten naar de toekomst. Pas wanneer de mensheid er in zou slagen het goddelijk geheel te overzien in al zijn dimensies en dynamiek, zou er sprake kunnen zijn van een onveranderlijke waarheidsbeleving. En daarvoor zal de mensheid, ondanks alle door hem gedane uitvindingen en ontdekkingen, altijd tekort schieten. Immers dan zou de mens zelf het goddelijk geheel (het al) moeten vormen en dan blijft er niets meer buiten de mens over en resteert het kennen van het ik. Als we als mensheid bereid blijven onze kennis doorlopend aan te passen aan nieuwe inzichten, zullen we uiteindelijk steeds dichter bij het begrip voor de werkelijke bedoeling van de schepping komen, en ook steeds beter in staat zijn dit begrip daadwerkelijk om te zetten in een gedrag waaruit onze liefde voor de schepping blijkt.

Waarom geloven mensen in astrologie?
Ze geloven in astrologie, omdat ze begrip proberen te krijgen voor zaken, die onverwachts hun leven beïnvloeden. Ze geloven in astrologie omdat ze verklaringen zoeken voor het onverklaarbare. De astrologie heeft al vele antwoorden gegeven op onverklaarbare voorvallen. Door het onderzoeken van vele mysterieuze voorvallen vanuit de astrologie, zijn al vele min of meer toevallige verbanden met beweging van planeten verklaard, en kon ook de uitwerking daarvan, op wat er zich in een mensenleven en in de maatschappij voordoet, worden verklaard. Mensen raadplegen een astroloog omdat ze benieuwd zijn naar wat er zich in hun leven gaat voordoen, of omdat ze een verklaring zoeken voor moeilijkheden die ze ondervinden. Zo raken ze op de hoogte van de astrologische fenomenen, die een sterke invloed uitoefenen op hun leven. Mensen kunnen veel baat hebben bij een goed begrip voor deze fenomenen en hun uitwerking bij het overwinnen van hindernissen in het leven. Daardoor krijgen ze een beter begrip van de kosmische uitdaging die op hun leven rust.
Horoscooprubrieken, zoals bijvoorbeeld rubrieken die met grote frequentie in de diverse bladen worden gepubliceerd, kunnen nooit individueel gebruikt worden. In deze rubrieken worden slechts algemene tendensen weergegeven, die voor velen met de Zon in het betreffende teken in meer of mindere mate zal kunnen gelden. In hoeverre deze tendens in het leven van een individu van invloed is, kan alleen worden afgeleid uit de persoonlijke horoscoop van betrokkene. Soms zal dan blijken dat de in deze rubrieken geschetste algemene tendensen bij iemand veel explicieter naar voren komen, dan wel zal blijken dat ze volstrekt ondergeschikt blijven aan andere factoren uit de persoonlijke horoscoop, die een veel sterkere uitwerking op het leven van betrokkene blijken te hebben.

© Jan Weber, januari 2001- Jan is  is voor consulten beschikbaar in zijn woonplaats te Kerkdriel, emailadres: omegahighlighter @ wxs.nl

Informatie over de opleiding: http://www.astrologie.ws/cursus.htm

Advertentie