Repliek naar aanleiding van een astronomieles

Kritiek op de astrologie is van alle tijden en de redenen daarvoor lopen sterk uiteen.
Soms gaat het om angst als gevolg van onwetendheid. Een andere keer speelt oprechte verontwaardiging door persoonlijke overtuiging een rol. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit op welke gronden de kritiek wordt gebaseerd, zolang de bedoelingen van de criticus maar integer zijn. Alleen dan ontstaat ruimte voor een zinvolle discussie. Een voorwaarde daarbij is wel, dat men beschikt over voldoende kennis en inzicht om het onderwerp te kunnen beoordelen.

Hier ligt dat anders. In dit oppervlakkige relaas etaleert de criticus juist nadrukkelijk, niet te weten wat astrologie werkelijk inhoudt. Een dergelijke gang van zaken is helaas eerder regel dan uitzondering. Toch tonen astrologen zich steeds opnieuw bereid, serieus te reageren op dit soort ongenuanceerde uitingen van onwetendheid. Natuurlijk, het is verleidelijk om de tekortkomingen van deze triviale ‘les’ met goed onderbouwde argumenten grondig aan de kaak te stellen. Tegelijkertijd blijkt keer op keer, dat zulke constructieve reacties gewoonlijk worden genegeerd of weggehoond. Een verklaarbare uiting van zwakte om gezichtsverlies te voorkomen. De criticus beschikt immers niet over de astrologische kennis om een inhoudelijke discussie aan te gaan.

Het hiervoor beschreven patroon kan zich nog vele malen herhalen zonder enig positief resultaat. Een weinig aanlokkelijk perspectief. Ik geef er derhalve de voorkeur aan, hier te kiezen voor een alternatieve aanpak. Wanneer iemand niet voor rede vatbaar is, kan een ongebruikelijke reactie dat vaak op indringende wijze benadrukken.
Wat te denken van de volgende stelling, als passende handreiking naar alle (quasi-) wetenschappers die hun frustraties nogal eens willen botvieren op de astrologie:

Kortzichtige kritiek op de astrologie wordt veroorzaakt door het syndroom van Halley.

Toelichting:
Strikt genomen gaat het hier niet om een ziektebeeld, maar wel om een ernstige dwaling die correctie behoeft. Deze stelling, uiteraard van hoog wetenschappelijk niveau, is gebaseerd op een bekende anecdote, waarin de astronoom Edmond Halley (bekend van ‘zijn’ komeet) fijntjes op zijn plaats wordt gezet door de grote en alom gerespecteerde geleerde Isaac Newton. Toen Halley eens minachtend sprak over de astrologie en aan Newton vroeg waarom hij daar eigenlijk in ‘geloofde’, kreeg hij als antwoord: ‘Omdat ík de astrologie heb bestudeerd, Sir Halley, en ú niet’. Verder commentaar lijkt mij hier overbodig.
Het mag duidelijk zijn, dat het syndroom van Halley alleen door intensieve en diepgaande studie van de astrologie, gepaard aan oprechte motieven, kan worden opgeheven.
Het zelfreinigend vermogen wordt dan zodanig indringend aangesproken, dat niemand daar aan voorbij kan gaan.

Daarom bij deze een oproep met een knipoog, gericht aan alle critici die op opportunistische gronden menen te moeten ageren tegen de astrologie.
Bewijs uzelf een dienst en laat zien dat de wereld u serieus mag nemen:

Ga astrologie studeren!

Na deze ultieme poging om de critici tot inkeer te brengen, richt ik mij graag tot al diegenen die verder willen kijken dan hun neus lang is.
De astrologie heeft in de loop van duizenden jaren haar onschatbare waarde onomstotelijk aangetoond. Een ieder die zich de moeite getroost om daar onderzoek naar te doen, kan dit uit eigen ervaring bevestigen. Laat u dan ook niet misleiden door mensen die zichzelf op goedkope wijze trachten te profileren ten koste van de astrologie. Trek net als Newton uw eigen plan en constateer zelf wie hier nu wérkelijk onzin verkondigt:

Ga astrologie studeren en verrijk uw leven!