De vraag of iemand in astrologie gelooft, is even onzinnig als de vraag of iemand in God gelooft. Het belangrijkste is wat iemand er mee doet. Godsdienst bracht zowel heiligen als martelaars voort, de relativiteitstheorie mondde uit in de atoombom, zo ook kan astrologie iemands plaats, ruimte en keuzevrijheid binnen het kosmische gebeuren aantonen, of de individuele vrijheid fatalistisch en determinerend beknotten. Via astrologie verwerven we inzicht in alle mogelijke levensprocessen, zowel in persoonlijke als in maatschappelijke en kosmische context. De astrologische studie en de praktische toepassing ervan kunnen gezien worden als een weg naar verantwoordelijk wereldburgerschap dat harmonisch aansluit bij de kosmische orde.

Toch even een misverstand uit de weg ruimen: de astrologierubriek in de krant is een symbolische verklaring van de werking van de zon binnen de verschillende tekens. Je kunt dit het best vergelijken met een uiterst algemene weersvoorspelling van zon of regen, gemaakt voor diverse geografische regio’s. Een goede weersvoorspelling vraagt een nauwkeurige studie van x-aantal factoren, bepalend voor een specifiek gebied, en dat geldt even goed in de astrologie, waar mens of specifiek onderwerp bestudeerd worden in het licht van de omringende wereld.

Van oorsprong is astrologie de kennis (logos) van de astro of datgene wat met de kosmos te maken heeft. Als dusdanig ligt de astrologie als TOTAALWETENSCHAP niet alleen aan de basis van alle wetenschappelijke takken zoals astronomie, aardrijkskunde, biologie, scheikunde, enz. maar is ook de vertrekbasis van filosofie, psychologie en zelfs van religie, aangezien het de mens verbindt met zijn al dan niet tastbare context, verbanden legt tussen het lagere en hogere, het kleinere en het grotere, het zichtbare als het onzichtbare. In die zin is astrologie even goed een Tao van Zijn.

Het is eigen aan de mens samenhangen te detecteren, teneinde grip te krijgen op het leven. Elk onderzoek, ook wetenschappelijk onderzoek, is er op gericht de ultieme Hogere Orde, het basisgegeven dat aan de oorsprong van “Al-Wat-Is” ligt, te ontcijferen vanuit de hoop de dood te kunnen transcenderen. Het “Ken U zelve” van de oude Grieken is daarbij van alle tijden, en het begin naar zelfverwerkelijking. Net zoals je voor bepaalde berekeningen niet zonder algebra of driehoeksmeting kunt, is astrologie een symbolentaal bij uitstek waarbij tekens, planeten en elementen archetypisch vertaald worden naar alle menselijke drijfveren zoals liefde, agressie, hoop, angst, mededogen, groei, maar die ook de hogere aspiraties bevatten welke nog niet helemaal of zeldzaam van deze wereld zijn zoals genialiteit, puur mededogen en overgave. Deze kaart kan bekeken worden in het licht van voorbije, huidige en toekomstige invloeden, en is toepasbaar op “Al-Wat-Is” aangezien je bij wijze van spreken, van elk atoom een horoscoop zou kunnen maken. Een atoom vertoont immers een zeer grote gelijkenis met het zonnestelsel. Het bestaat uit een proton (Zon) en verschillende neutronen (planeten) die elk op hun specifieke snelheid vibreren, en vanuit het resonansprincipe energie uitwisselen, geschiedenis schrijven als het ware. Ons lichaam en onze psyche zijn even goed een samenstelling van aarde, lucht, vuur en water, waarbij de onderlinge verhoudingen bepalend zijn voor de werking en aanwezige dynamiek. Prognoses kunnen gemaakt worden over mogelijke interactie, zowel psychisch als met de buitenwereld. Hoe meer inzicht we in deze processen krijgen, over des te meer mogelijkheden beschikken we om deze processen positief te sturen. Zoals de club van Rome hun alarmerende conclusies de wereld instuurden in de hoop dat wij aardbewoners deze aarde met meer respect zouden bejegenen, zo kan een bekwaam astroloog via de horoscoop vanuit de prilste ontstaansgeschiedenis van een persoon, een bedrijf, een trend, of van wat er ook maar is, de groeikansen en probleemgebieden aanwijzen in diens unieke “kosmos”.

“Wiskunde was en zal altijd de kwantitatieve taal van de wetenschap blijven, maar astrologie zal de kwalitatieve taal van de condition humaine zijn” verklaarde William Tiller, professor Fysica, Stanford. Samen met wetenschappelijke vooruitgang groeien ook de astrologische inzichten. En net zoals wetenschappelijke bevindingen misbruikt kunnen worden, kunnen astrologische conclusies misbruikt worden, alles hangt immers af van de maturiteit, de bewustzijnsgraad en de intenties van wie er mee om gaan.

Astrologie laat ons toe inzicht te krijgen in onze innerlijke drijfveren alsook op hoe we resoneren met de wereld rondom ons waarvan we actief deel uitmaken, het belicht de keuzes die we kunnen maken om op harmonische wijze binnen het geheel te evolueren, opent niet enkel onze ogen maar ook ons hart en noodt tot optimale en verantwoordelijke verwerkelijking. Wat we met die informatie doen is afhankelijk van onze vrije wil, de sterren sturen maar dwingen immers niet.

In plaats van elkaar onderling te bestrijden, zouden wetenschappers en astrologen elkaar opbouwend kunnen aanvullen. Wetenschappers stellen zich tot taak deelaspecten doorgedreven uit te diepen, terwijl de astrologie de positieve zowel als negatieve implicaties ervan binnen persoonlijke, maatschappelijke en kosmische tijdskaders kan duiden, waardoor de mens meer zicht krijgt op de implicaties van vernieuwingen binnen verschillende tijdsgeesten, en men er ook kan uit leren dat oorzaken en gevolgen cyclisch verbonden zijn. Pas dan zal de geschiedenis zich niet meer hoeven te herhalen, wordt het terrein vruchtbaar gemaakt voor de geboorte van de Ware Mens binnen een Universele Maatschappij.

William Tiller, Ph.D. (studeerde in 1952 af aan de Universiteit van Toronto met een graad in de technische natuurkunde en promoveerde aan dezelfde universiteit. Deed een 9-jarig onderzoek bij het Westinghouse Research Laboratory naar het bevriezingsproces van verschillende materialen zoals water, metalen, semi-conductors, oxides en polymeer. Ook onderzocht hij de relatie tussen het kristalliseerproces en de structuur en eigenschappen van vaste stoffen.Tiller was professor aan Stanford University aan de faculteit van de technische wetenschappen en heeft de overheid en industrie op de gebieden van metallurgie en vaste stof natuurkunde geadviseerd. Daarnaast was hij redacteur van twee wetenschappelijke tijdschriften. Tiller heeft drie boeken en meer dan 250 wetenschappelijke stukken op zijn naam staan. Zijn publicaties omvatten onder meer: An Introduction to Computer Simulation: The Science of Crystallization: Microscopic Interfacial Phenomena, The Science of Crystallization: Macroscopic Phenomena and Defect Generation, Science and Human Transformation en Conscious Acts of Creation.Tiller is ook stichter van de Academie voor Parapsychologie en Geneeskunde, en van het Instituut voor Noëtische Wetenschappen (noetic: Gr. noEtikos = vanuit een ethische geest)(Informatie over de emailcursus: http://www.astrologie.ws/cursus.htm)