Door Kurt van den Broeke:

Onlangs stelde iemand mij de vraag: “Wat is het nut van astrologie?” Goede vraag vind ik en eigenlijk liep ik zelf ook al een tijdje rond met deze vraag. Ik volg een opleiding astrologie bij het CHTA en de laatste maanden komt deze vraag steeds meer naar boven. Welk nut heeft astrologie nou eigenlijk? Het lijkt wel of deze vraag steeds dringender wordt naarmate ik meer over astrologie te weten kom! En hoe meer ik erover te weten kom, hoe meer ik ook ga twijfelen aan het nut ervan. Heeft astrologie bestaansrecht en zo ja, waarom zijn er dan niet veel meer astrologen? En waarom wordt astrologie dan door een groot deel van de mensen niet serieus genomen? Dit soort vragen speelt steeds vaker door mijn hoofd. Maar eigenlijk moet je je dan eerst eens afvragen wat astrologie eigenlijk is.   Om met het laatste te beginnen geloof ik niet dat je van astrologie kunt zeggen het is “dit” of het is “dat”. Ik bedoel voor de ene persoon is het een wetenschap, voor de ander een soort bijgeloof. Voor mij is astrologie een manier om jezelf en anderen beter te leren kennen. Of je het nou een wetenschap noemt of een (bij) geloof, dat maakt mij op zich niet zoveel uit, alhoewel ik persoonlijk van mening ben dat astrologie inderdaad geen wetenschap is. De hoeveelheid informatie en kennis die astrologie als zodanig in zich heeft, kun je volgens mij helemaal niet plaatsen en toetsen binnen wetenschappelijk kaders. Eerlijk gezegd vraag ik me af waarom sommige astrologen proberen astrologie als wetenschap te bewijzen. Want in feite is het natuurlijk een belediging (voor de astrologie) als je astrologie op een lijn plaatst met de reguliere wetenschap. Astrologie gaat over het Leven zelf en dat kun je volgens mij echt niet verklaren of bewijzen binnen de huidige wetenschappelijke kaders! Astrologie wordt ook wel eens omschreven als de Koninklijke Kunst en laat ik het daar maar ophouden. Astrologie is een kunst en misschien wel een Levenskunst!   Astrologie is een middel om jezelf en daardoor anderen beter te leren kennen en begrijpen. En in concrete zin kan astrologie door middel van de horoscoop een navigatie middel zijn. Bij de geboorte van een mens staan alle planeten exact op die posities aan de hemel die “horen” bij die mens. En elke planeet vertelt daarbij en daarmee iets over de eigenschappen van die mens. Als je die planeetstanden in kaart brengt ontstaat de geboortehoroscoop ofwel de radix. In feite geeft die tekening van de geboortehoroscoop exact aan over welke mogelijkheden die geboren persoon beschikt. Zelfs zijn hierin vervat de levenslessen die hij of zij heeft te leren. Met andere woorden: Iedereen die de tekening kan lezen weet met wie hij te maken heeft, d.w.z. welke mogelijkheden iemand heeft en welke beperkingen. Welke talenten heeft iemand meegekregen bij zijn geboorte en waar zitten zijn zwakke punten? Het gekke is natuurlijk dat als je dit zo zegt of schrijft je het risico loopt dat mensen dit niet willen accepteren omdat ze niet kunnen of willen accepteren dat sommige dingen nou eenmaal vaststaan. Echter als je zou zeggen dat Jantje of Kareltje of wie dan ook goed kan zingen of rekenen omdat hij op zijn moeder lijkt, heeft niemand daar moeite mee, alhoewel dat toch ook een “vast” gegeven is. Sterker nog; men vindt dat over het algemeen wel leuk. Maar als het om astrologie gaat wordt vaak geschermd met begrippen als “vrije wil”. Maar hoe “vrij” zijn we in werkelijkheid? Kom nou toch! Zelfs in ons denken zijn we vaak niet vrij. Waarom denk je bijvoorbeeld dat discriminatie bestaat? Volgens mij gewoon omdat sommige mensen geleerd hebben dat anderen minder, slechter of dommer zijn dan zij zelf. Ik vraag me af hoeveel mensen er geboren worden met de idee dat ze “beter” zouden zijn dan een ander. Ons wordt geleerd en we nemen aan! Astrologie neemt juist niet aan, maar onderzoekt, dat is juist een kenmerk van een goed astroloog; niet het aannemen, maar het onderzoeken en het steeds opnieuw bijstellen van ideeen aan de hand van ervaringen.   Astrologie is een taal van God of van de Goden als je wilt. De planeten symboliseren hierbij feitelijk de “Hemelse Krachten”, of, als je bedenkt dat ze allemaal de namen van Goden hebben de eigenschappen van die Goden. Ik kan me voorstellen dat de “primitieve” mens vroeger naar de hemel tuurde om te zien wat er ging gebeuren. En juist door dat “turen” ontstond de gedachte dat wat er daar boven gebeurde, symboliseerde wat hier beneden, op aarde, gebeurde. Eigenlijk gek dan dat er discussie is ontstaan over de waarde van de astrologie, immers alle bevindingen en interpretaties van een astroloog zijn niet meer dan “simpele” constateringen, gebaseerd op feitelijke waarnemingen en ervaringen. En als we het over vrije wil hebben in dit verband, bedenk dan dat een horoscoop niet het eindpunt is, echter slechts een beginpunt. Het geeft aan over welke eigenschappen je beschikt en de begrippen “goed” en “slecht” blijken hier plots geen enkele waarde meer te hebben. Astrologie kan je leren over welke mogelijkheden je beschikt en als je dat eenmaal door hebt kun je daarmee doen wat jij wilt! En misschien wordt je juist daardoor uiteindelijk vrij. Vrij om te kiezen hoe jij wilt leven, vrij om te doen wat jij wilt doen met je mogelijkheden! Maar daarvoor is op de eerste plaats bewustzijn nodig en astrologie is een middel om dat bewustzijn te verkrijgen.   Goed, zo denk ik dus over astrologie. Maar wat is het nut ervan nou eigenlijk in concrete zin? Ieder mens kent wel de verschillend levensfasen: baby, peuter, kleuter, lagere school leeftijd, adolescentie, etc. Dit zijn in feite verschillende cycli in een mensenleven. Wat mensen zich in het algemeen niet realiseren is dat sommige planeten in hun “rondje” om de Zon die verschillende levensfasen ook “markeren”. Jupiter bijvoorbeeld heeft zijn eerste rondje net achter de rug als je op 12 jarige leeftijd van de lagere school naar de middelbare school gaat, en als Saturnus aan zijn 3e rondje begint ((59-60 jaar) bijvoorbeeld, zullen de meeste mensen zo zoetjes aan steeds meer afscheid gaan nemen van hun arbeidzaam leven en zich meer willen richten op andere zaken. Je ziet vaak dat op een leeftijd van rond de 60 jaar mensen zich steeds meer gaan bezighouden met levensvragen, spiritualiteit of hoe je het ook noemen wilt. Anders gezegd: Ze geven steeds minder om uiterlijke, materiele zaken, maar leven meer naar binnen gericht. Let wel: Ik zeg niet dat mensen veranderen doordat planeten een “rondje af hebben”. Ik kan gewoon simpelweg constateren dat sommige planeten beginnen aan een nieuw rondje op die momenten dat iemand aan een nieuwe levensfase begint. Je hebt hier zelfs geen horoscoop voor nodig. Je kunt gewoon kijken waar Jupiter of Saturnus stond bij de geboorte van een persoon, en dan kijken waar ze ca. 12 jaar resp. ca. 59 jaar later staan, om de overeenkomst tussen de planetenloop en verandering van levensfase van die betreffende persoon te kunnen constateren. Hiervoor bestaan uitgebreide tabellen die door astronomen zijn samengesteld en waarin de plaatsen van de diverse planeten exact zijn aangegeven. Als je deze synchroniciteit eenmaal door hebt, kun je bijna niet meer heen om het feit dat de planeten iets te melden hebben over het leven van een individu. Maar ook los van deze cycli bestaat er een relatie tussen planeten en gebeurtenissen waar mensen mee te maken krijgen. Stel je voor dat iemand in een echtscheiding terecht komt. Het kan dan heel goed zijn dat Saturnus van zich doet spreken doordat hij bijvoorbeeld recht tegenover Venus staat. En het mooie van dit alles is: Je hoeft hier niet in te geloven. Je kunt het gewoon vaststellen door te kijken naar de plaats van Venus in de geboortehoroscoop en de plaats van Saturnus op het moment dat die echtscheiding begint. Ok, en wat is het nut hiervan dan, of wat is het nut van astrologie dan? Wel, als je onderkent (nadat je dit hebt geconstateerd) dat er een correlatie is tussen planeten en mensen, kun je je misschien ook voorstellen dat sommige standen van planeten leuke en andere standen minder leuke tijden kunnen aangeven. En dat planeten een eigen verhaal vertellen over jou en jouw leven. Het Leven is zoals het Leven is en ik geloof niet dat de planeten dat Leven bepalen. Wel denk ik dat de planeten weerspiegelen wat er hier op aarde met jou gebeurt. Bovendien vertellen ze jou ook waarom het gebeurt. Want voor de een kan een bepaalde stand van Saturnus catastrofaal zijn, voor een ander juist fantastisch omdat het leidt tot inzicht en begrip. En dan kom ik terug op de geboortehoroscoop, want die vertelt over jou en je eigenschappen.Als je die eens goed bekijkt zul je, in samenhang met de huidige stand van planeten, wellicht kunnen begrijpen waarom jou een ramp overkomt, en je buurvrouw bijvoorbeeld plots weer een goed contact krijgt met haar kinderen. Want als je serieus kijkt naar jezelf en je horoscoop kun je wellicht ontdekken wat jij er zelf aan hebt gedaan om in een rampzalige situatie terecht te komen. Dan heb je pas echt vrijheid van keuze, de keuze om te veranderen, bewust te kiezen wat jij wilt doen met je aangeboren talenten. Het werkelijke nut van astrologie is dus voor mij “simpelweg” het verklaren, het uitleggen, waarom bepaalde dingen in je leven gebeuren. Het helpt je om te worden wie je bent. Het kan een heel goed hulpmiddel zijn, maar je moet het wel nog steeds zelf doen! Ik wil eraan toevoegen dat ik niet denk dat het begrijpen van het “waarom” alleen al voldoende is, ik bedoel dat leidt echt niet tot verlichting of zo. Het leidt tot werken aan jezelf, als je wilt. Je mag het ook aan de Goden overlaten hoor, maar die hebben het gedelegeerd, zoals ik onlangs ergens las: – “God kan niet overal zijn, en daarom zijn er oma’s!” – en het is nou eenmaal zo dat niet alle oma’s verstand hebben van astrologie.   Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de planeten volgens een vast patroon hun rondje om de Zon maken en op die manier kun je dus exact uitrekenen wanneer een planeet waar staat. Op die manier kun je dus ook aangeven wanneer belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven plaats zullen vinden. Astrologen noemen dat soms het aangeven van tendensen. Anderen, en dan met name wellicht juist diegenen die niet zo heel veel van astrologie afweten, zullen spreken van “voorspellen.” Als je eenmaal proefondervindelijk hebt geconstateerd dat de planeten volgens een vast ritme hun rondes maken, en je bent je bewust van het feit dat er sprake is van een synchroniciteit tussen planetenloop en menselijke levensfases, kun je je wellicht ook voorstellen dat je door “naar de sterren” te kijken de toekomst kunt voorspellen. Echter, en ik denk dat de meeste astrologen dat wel zullen bevestigen, dat is slechts ten dele waar. Want elke toekomstige gebeurtenis kan op verschillende nivo’s tot uiting komen. Dit betekent dus in concrete zin dat je misschien wel kunt voorspellen dat er een belangrijke gebeurtenis aankomt in iemands leven, maar dat je nooit of te nimmer kunt stellen in welke vorm die gebeurtenis plaatsvindt. Een transit van Pluto over Venus kan bijvoorbeeld voor de ene persoon betekenen dat er een eind komt aan een relatie, terwijl diezelfde transit voor een andere persoon juist kan betekenen dat er een (nieuwe) relatie begint. En ook hier verliezen  begrippen als “goed” en “slecht” hun betekenis. Want wat jij als “goed” ervaart, kan een ander als “slecht” ervaren. Overigens: een transiterende planeet is een planeet die op dit moment op een astrologisch betekenisvolle afstand staat van een planeet uit de geboortehoroscoop. Ik denk juist dat veel astrologische “voorspellingen” er falikant naast zitten omdat er een veel te absolute betekenis wordt gegeven aan de te verwachten of toekomstige gebeurtenis. Als je astrologisch wilt “voorspellen” moet je eerst proberen te begrijpen hoe degene voor wie je “voorspelt” in wezen in elkaar zit, en moet je dus eerst een grondige analyse maken van de geboortehoroscoop. Voor de ene vrouw betekent de zwangerschap wellicht iets moois, maar voor een andere vrouw kan het een drama betekenen, terwijl het hier toch om een zelfde gebeurtenis gaat, althans in absolute zin. Criticasters maken vaak de opmerking dat je achteraf altijd alles kunt voorspellen. En ze hebben inderdaad volkomen gelijk, maar anders dan ze bedoelen. Juist dit “achteraf voorspellen” kan een direct inzicht geven waar sommigen jaren voor bij een psychiater lopen. Astrologie kan ervaringen, juist door het praktisch en technisch te benaderen, los koppelen van een persoon, van zijn gevoel. Natuurlijk, verwerking hoort bij elk proces, maar juist dat direct inzicht dat de “sterren” kunnen geven, vind ik toch wel een sterk voordeel vergeleken met een “behandeling van een psychiater”, waar volgens mij juist veel mensen terecht komen die zaken NIET verwerkt hebben. Ik noem hier het “voorspellende’ karakter van astrologie niet omdat ik het “voorspellen” zo belangrijk vind, maar om aan te geven dat de kracht van het “voorspellen” in feite gelegen is in het verklaren van waarom dingen kunnen gebeuren in een mensenleven. Immers, als je begrijpt waarom iets gebeurd is, kun je maatregelen nemen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Je neemt dan dus zelf je leven in handen. En ook hier kan astrologie je dus helpen, simpelweg door uitleg te geven.  
Voor een van de lessen van de astrologie cursus die ik volg moest ik een reactie geven op een “aanval” op de astrologie van een aantal astronomen. Daar heb ik me snel van af gemaakt. Ik heb geen zin in dit soort discussies. Astrologie hoeft voor mij al helemaal niet bewezen te worden, hoeft ook geen wetenschap te zijn. De reden dat ik hier nu wel over schrijf komt gewoon omdat de vraag waar het hier om gaat mij in alle ernst is gesteld door een jongeman die zich dat werkelijk afvroeg. En uiteraard is het antwoord slechts – mijn antwoord -, mijn visie op de astrologie, en ik geef toe, het antwoord is niet volledig. Het is slechts dat deel wat ik van essentieel belang acht. Namelijk dat het nut van astrologie gelegen is in het feit dat het kan leiden tot zelfkennis. En volgens mij leidt werkelijke zelfkennis tot wijsheid. Ja, ik ben toch wel erg blij dat ik deze cursus volg, al ben ik natuurlijk nog steeds niet (goed) wijs! Astrologie is naar mijn mening inderdaad nuttig en een cursus daarin is in feite een stukje bewustworden. Maar daarnaast is astrologie ook gewoon leuk om te doen, en mocht mijn antwoord je niet bevredigen, dan ga je toch lekker zelf een opleiding volgen. ……  

Kurt van den Broeke, 13-12-2002

Informatie over de opleiding: http://www.astrologie.ws/cursus.htm